Stowarzyszenie Maraton Problemów Społecznych to od niedawna fundacja Problematy
Niniejsza strona dotyczy wydarzenia Maraton Pomysłów Społecznych

Nasze treści przenieśliśmy na stronę fundacji: problematy.pl

Rozwiąż problem Fake Newsów

W 24 godziny!

Maraton Pomysłów Społecznych

Regulamin stowarzyszenia zwykłego “Maraton Pomysłów Społecznych”

 1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę Maraton Pomysłów Społecznych. W dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem. 
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest cała Polska.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Wrocław.
 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
 5. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.
 6. Cele Stowarzyszenia to:
  1. Zwiększenie partycypacji obywatelskiej,
  2. Rozwiązywanie problemów społecznych,
  3. Aktywizacja społeczności lokalnych,
  4. Edukacja społeczna, ekologiczna, finansowa.
 7. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. Organizację wydarzenia „Maraton Pomysłów Społecznych”,
  2. Działalność informacyjną i edukacyjną.
 8. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
 9. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zebranie Członków uchwałą podjętą w ciągu 14 dni od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków.
 10. Członek ma prawo do:
  1. Głosowania podczas Zebrania Członków,
  2. Kandydowania na stanowisko Przedstawiciela Stowarzyszenia,
  3. Uczestnictwa w warsztatach, wykładach oraz innych wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 11. Członek zobowiązany jest do:
  1. Wzięcia udziału w Zebraniu Członków przynajmniej raz w roku,
  2. Czynnej pomocy przy organizacji wydarzenia „Maraton Pomysłów Społecznych” czy innych wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 12. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. Nie pojawienia się na Zebraniu Członków przynajmniej raz w roku (skreślenie),
  2. Biernej postawy przy organizacji wydarzenia „Maraton Pomysłów Społecznych” (wykluczenie),
  3. Zachowania się w sposób uznany przez większość pozostałych członków za wysoce niewłaściwe i szkodliwe dla działalności i/lub reputacji Stowarzyszenia (wykluczenie).
 13. Wykluczenia lub skreślenia, na wniosek przedstawiciela, dokonuje Zebranie Członków, a jego decyzja jest ostateczna. 
 14. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Zebranie Członków,
  2. Przedstawiciel.
 15. Decyzje Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie Członków może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 16. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, chyba że regulamin stanowi inaczej.
 17. W sprawach określonych w ustępie 19, w punktach f-j wymagana jest obecność wszystkich członków stowarzyszenia.
 18. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej. Odbywa się ono przynajmniej raz w roku.
 19. Do kompetencji Zebrania Członków należy m.in.:
  1. ustalanie kierunków działania i rozwoju,
  2. wybór i odwołanie Przedstawiciela,
  3. przyjmowanie i odwoływanie członków,
  4. uchwalanie zmian regulaminu,
  5. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu stowarzyszenia,
  6. podejmowanie decyzji o nabyciu oraz zbyciu nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
  7. podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego,
  8. podejmowanie decyzji o zawarciu umowy kredytu albo pożyczki,
  9. podejmowanie decyzji o przejęciu długu, uznaniu długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy,
  10. podejmowanie decyzji o zaciąganiu innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.
 20. Zebranie Członków zwołuje przedstawiciel lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.
 21. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Przedstawiciela wybieranego przez Zebranie Członków na 3-letnią kadencję. Przedstawiciel może zostać odwołany przez Zebranie Członków.
 22. Do zakresu działania Przedstawiciela należy:
  1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  2. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
  3. zwoływanie Zebrania Członków.
 23. Podjęcie przez przedstawiciela decyzji przekraczającej uprawnienia zwykłego zarządu wymaga zgody wszystkich członków stowarzyszenia oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności. Są to w szczególności:
  1. nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
  2. ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,
  3. zawarcie umowy kredytu albo pożyczki,
  4. przejęcie długu, uznanie długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy,
  5. zaciąganie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.
 24. Środki na działalność Stowarzyszenia pochodzą z:
  1. składek członkowskich,
  2. dotacji,
  3. darowizn,
  4. zbiórek publicznych,
  5. spadków, zapisów,
  6. dochodów z majątku Stowarzyszenia.
 25. Decyzje w sprawie zmiany regulaminu oraz rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.
 26. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.
Sprawdź inne artykuły w tym temacie:

O autorze:

Maraton Pomysłów Społecznych

www

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest

Share This