Maraton Pomysłów Społecznych

Regulamin konkursu “Maraton Pomysłów Społecznych 2020: Fake newsy”

§1 Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu pod nazwą – Maraton Pomysłów Społecznych (dalej w treści jako „Konkurs”), którego organizatorem jest stowarzyszenie zwykłe „Maraton Pomysłów Społecznych”, zarejestrowane w Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Wrocławia pod numerem 109 z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Poleskiej 15/21; (dalej w treści jako ,,Organizator”).
 2. Konkurs odbędzie się w dniach 26-27 września 2020.
 3. Przystąpienie do Konkursu jest możliwe tylko i wyłącznie po zaakceptowaniu warunków niniejszego Regulaminu.
 4. Partnerami wydarzenia są:
  1. Mikrogranty NGO
  2. Fundacja Umbrella
  3. Stowarzyszenie Tratwa
  4. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
  5. Wrocław – miasto spotkań
  6. Biznes zone
  7. Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
  8. Armiger
  9. Akcelerator Projektów Studenckich
  10. Twój StartUp
  11. Strefa Kultury Wrocław
 5. Projekt Maraton Pomysłów Społecznych jest dofinansowany w ramach Programu „Mikrogranty NGO” realizowanego ze środków Gminy Wrocław.

§ 2 Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs jest przeznaczony dla osób fizycznych, które w chwili zgłoszenia udziału w Konkursie spełniają następujące warunki:
  1. ukończyły 18 rok życia,
  2. mieszkają we Wrocławiu,
  3. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
  4. zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia.
 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora ani najbliżsi członkowie ich rodzin (przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, krewnych w linii bocznej do I stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub spowinowacone).
 3. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 4. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do wyposażenia się w środki ochrony osobistej we własnym zakresie.
 5. Uczestnicy zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz zaleceń porządkowych Organizatora.
 6. Uczestnicy mają obowiązek informowania Organizatora o zauważonym zagrożeniu. 

§3 Zasady konkursu

 1. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w Konkursie jest wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej https://maratonpomyslow.pl/wydarzenie#zapisy. Organizatorzy na podstawie odpowiedzi w formularzu wybiorą 32 uczestników wydarzenia.
 2. W trakcie trwania Konkursu uczestnicy będą pracować w zespołach (dalej “Zespół”), składających się z 4 osób.
 3. Każdy z członków Zespołu jest traktowany jak Uczestnik Konkursu (dalej „Uczestnik Konkursu”). 
 4. Każdy Uczestnik Konkursu może być członkiem tylko jednego Zespołu.
 5. Spośród osób aplikujących indywidualnie zakwalifikowanych do konkursu utworzone zostaną nowe Zespoły.
 6. Nazwy Zespołów ustalane są przez Uczestników, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji i ewentualnej zmiany nazw Zespołów.
 7. O zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w Konkursie wybrane osoby lub Zespoły zostaną poinformowane drogą e-mailową w dniu 15. września 2020.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby przyjmowanych Zgłoszeń do Konkursu.
 9. Uczestnik jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia w dniu wydarzenia, że według swojej najlepszej wiedzy, w ciągu ostatnich 14 dni nie był zakażony SARS-CoV-2 oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
 10. W trakcie trwania Konkursu Zespół pracuje nad pojedynczą Pracą Konkursową.
 11. Nagrody określone w Regulaminie otrzymają Uczestnicy Konkursu, którzy zgodnie z Regulaminem, warunkami i harmonogramem Konkursu zaprezentują najlepsze w ocenie Jury Prace Konkursowe, zgodnie z kryteriami przedstawionymi w § 4 ust. 2 Regulaminu.
 12. Prace Konkursowe powinny dotyczyć tematu przewodniego Konkursu – zaprojektowania rozwiązania zadanego problemu społecznego – Fake Newsów.
 13. Konkurs rozpoczyna się 26 września 2020 roku o godzinie 11:00.
 14. Uczestnicy biorący udział w Konkursie mają za zadanie stworzyć rozwiązanie od podstaw („Praca Konkursowa”). W Konkursie nie mogą być zgłaszane prace, które były już wcześniej zgłaszane lub nagradzane w innych konkursach.
 15. Podczas Konkursu, Organizator zapewnia miejsce do pracy z dostępem do sieci internetowej. Uczestnikom Konkursu zostaną również zapewnione posiłki i napoje.
 16. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu uczestników Konkursu.
 17. Podczas Konkursu dla Uczestników dostępni będą Mentorzy (tj. przedstawiciele merytorycznych obszarów: problemu społecznego, wdrażania projektów i marketingu), którzy będą wspierać uczestników oraz udzielać porad i odpowiedzi na pytania dotyczące procesu tworzenia Pracy Konkursowej. Mentorzy będą dostępni w przedziałach czasowych wskazanych przez Organizatora.
 18. Uczestnicy Konkursu będą prezentować swoje Prace Konkursowe przed składem Jury. Czas prezentacji jednej Pracy Konkursowej nie może przekroczyć 5 minut. Po prezentacji Jury może zadać prezentującym dodatkowe pytania do Pracy konkursowej. Czas pytań i odpowiedzi nie może przekroczyć 5 minut.
 19. Spośród prac zaprezentowanych podczas konkursu, Jury wybierze 3 Laureatów, którzy zaprezentują się ponownie podczas Gali.
 20. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody wymienione w §4 ust. 5.
 21. Z zastrzeżeniem ust. 14 powyżej, Uczestnicy Konkursu zobowiązani są zapewnić sobie wszelki sprzęt, urządzenia lub oprogramowanie niezbędne do wykonania Pracy Konkursowej.
 22. W przypadku ustalenia naruszenia (przez Uczestnika Konkursu lub Zespół) postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego Organizatorowi przysługiwać będzie prawo dyskwalifikacji danego Zespołu.
 23. Nagrody określone w Regulaminie otrzymają Uczestnicy Konkursu, którzy zgodnie z Regulaminem, warunkami i harmonogramem Konkursu zaprezentują najlepsze w ocenie Jury prace konkursowe, zgodnie z kryteriami przedstawionymi w § 4 ust. 2 Regulaminu. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez Zespoły, Jury w procesie głosowania wybiera spośród nich zwycięzcę.
 24. Konkurs zostanie przeprowadzony według następującego harmonogramu:
  1. Rejestracja Uczestników – 31.08 – 14.09.2020,
  2. Ogłoszenie Listy Uczestników – 15.09.2020,
  3. Maraton – część konkursowa – 26-27.09.2020,
  4. Prezentacje przed Jury – 27.09.2020
  5. Gala – 27.09.2020.

§4 Ocena rozwiązań i nagrody

 1. Prace konkursowe oceniane będą przez Jury w składzie 3-osobowym przez przedstawicieli obszarów: problemu społecznego, wdrażania projektów i marketingu.
 2. Wszystkie prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów:
  1. Innowacyjność i kreatywność rozwiązania,
  2. potencjał rozwojowy, biznesowy i społeczny,
  3. możliwość wdrożenia pomysłu,
  4. formuła i sposób prezentacji,
  5. adekwatność do tematyki Konkursu.
 3. Uczestnicy Konkursu prezentują swoje Prace Konkursowe w dowolnej formie z uwzględnieniem wytycznych zamieszczonych na oficjalnej stronie Konkursu. Uczestnicy dostarczają materiały, z których chcą skorzystać podczas prezentacji wraz z załącznikiem w formacie .pdf zawierającym krótkie podsumowanie Pracy Konkursowej (do 100 słów) na adres mailowy mps@maratonpomyslow.pl .
 4. Prawa do projektów omówione są szczegółowo w § 5
 5. Trzy zespoły z najwyższą notą punktową zostaną laureatami konkursu.
 6. Laureaci konkursu zaprezentują swoje rozwiązania podczas gali oraz otrzymają nagrody pozwalające na dalszą realizację projektu.
 7. W skład nagród wchodzą:
  1. konsultacje dotyczące pozyskiwania funduszy na projekt (Armiger),
  2. konsultacje dotyczące pozyskania sponsora (Publicon),
  3. wsparcie merytoryczne, medialne i patronat organizatorów konkursu,
  4. nagrody rzeczowe o wartości min. 700 zł.
 8. Lista nagród może ulec zmianie (mogą pojawić się nowe nagrody)..
 9. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 10. Ogłoszenie zwycięzców konkursu nastąpi 27.09.2020.

§5 Prawa własności intelektualnej do Pracy Konkursowej

 1. Właścicielami wszelkich praw do prac i utworów stworzonych podczas Konkursu pozostają Uczestnicy.
 2. Zespół oświadcza, że zrealizowana i zaprezentowana podczas wydarzenia Praca Konkursowa jest jego autorstwa i nie narusza żadnych praw osób trzecich. Uczestnik oświadcza także, iż przyjmuje na siebie całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora oraz Partnerów, a powstałych w związku z prowadzeniem przez Uczestnika, działalności gospodarczej lub zawodowej, w oparciu o Pracę Konkursową przygotowaną podczas Konkursu.
 3. Uczestnik poprzez uczestnictwo w Konkursie udziela Organizatorom oraz Partnerom zgody na utrwalanie jego wizerunku na materiałach foto i video w celach promocyjnych przez nieokreślony okres czasu, bez ograniczeń i bez wynagrodzenia.
 4. Uczestnik udziela Organizatorom oraz Partnerom zgody na wykorzystanie wszelkich fotografii ukazujących Prace Konkursowe, które zostały stworzone w trakcie trwania Konkursu dla celów wewnętrznych oraz promocyjnych.

§6 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), uzyskiwanych w trakcie rejestracji udziału w Konkursie oraz w trakcie Konkursu jest Organizator.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu udostępnione są podmiotom wspomagającym Organizatora w organizacji Konkursu oraz pozostają do dyspozycji Głównego Inspektoratu Sanitarnego i służb porządkowych.
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu rejestracji udziału w Konkursie, przeprowadzenia Konkursu oraz przekazania Nagród zgodnie z niniejszym Regulaminem, oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 4. Dane Uczestników będą przechowywane:
  1. przez okres niezbędny do czasu zakończenia Konkursu, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
  2. przez okres niezbędny do czasu wypełnienia uzasadnionego prawnie interesu stanowiącego podstawę przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Uczestnika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 5. Podanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu jest dobrowolne, niemniej jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie ze względu na jego rodzaj i sposób przeprowadzenia.
 6. Organizator zapewnia Uczestnikom Konkursu realizację uprawnień przysługujących im w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych, tj. prawa dostępu do danych, prawa do sprostowania danych, prawa do usunięcia danych, prawa do ograniczenia przetwarzania danych, prawa do przenoszenia danych, prawa sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – w zakresie, w jakim przetwarzanie opiera się na zgodzie Uczestnika.
 7. W celu realizacji uprawnień wymienionych powyżej Uczestnik może zwrócić się do Organizatora na następujący adres e-mail: mps@maratonpomyslow.pl.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o ile będzie to podyktowane ważnymi względami niezależnymi od Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów poszczególnych etapów Konkursu lub ich odwołania.
 3. Organizator poinformuje Uczestnika o zmianie postanowień Regulaminu drogą elektroniczną oraz umieści Regulamin w nowym brzmieniu na stronie internetowej.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub usunięcia treści, które naruszają powszechnie obowiązujące zasady prawa, w tym weryfikacji postępowania Uczestników w trakcie trwania Konkursu.
 5. Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone przez Uczestnika. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody.
 6. Uczestnik w trakcie wydarzenia nie może być pod wpływem alkoholu ani narkotyków.
 7. Organizator oświadcza, że jest Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu będących osobami fizycznymi, i że dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu oraz jego rozstrzygnięcia, jak również że dane te nie będą udostępniane osobom trzecim. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w Konkursie. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 8. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych do celów marketingowych oraz chce być informowany o przyszłych wydarzeniach drogą mailową przez Maraton Pomysłów Społecznych.
 9. Niniejszy Regulamin znaleźć można pod adresem: https://maratonpomyslow.pl/regulamin-mps2020
Sprawdź inne artykuły w tym temacie:

O autorze:

Maraton Pomysłów Społecznych

0 Comments

Pin It on Pinterest

Share This